Описание
  100W /12V
8030103 300W/ 12V
  600W/ 12V